Publikacje

red. Tadeusz Olejarz

Monografie

1. Planowanie zabezpieczenia logistycznego Wojska Polskiego w latach 60. i 70. XX wieku z uwzględnieniem transportu powietrznego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2016, stron 164.

2. Funkcjonowanie gospodarki żywnościowej Wojska Polskiego w latach 70 i 80 XX wieku – wybrane aspekty, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2017, stron 150.

3. Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia powodzi - aspekt praktyczny , Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2017, stron 173.

 

Artykuły naukowe

1. Zaopatrywanie w górach, Przegląd Wojsk Lądowych nr 1/1995 s. 85-88.

2. Strata w sprzedaży detalicznej, „Zeszyty Naukowe Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego UMCS”, nr 2/2011, s. 159-167.

3. Wsparcie logistyczne polskich kontyngentów wojskowych poza granicami kraju, „Zeszyty Naukowe PRz” (Kwartalnik. Zarządzanie i Marketing), z. 18, nr 4-2011, s. 85-92.

4. Podhalańczycy w misjach pokojowych [w:] W kręgu tradycji i historii formacji podhalańskich, red. Knutel D., Korzeniowski P., Olejko A., Raciborsko 2011,s. 299-308. Współautor: Wiesław Lewicki.

5. Komunikacja w zarządzaniu kryzysowym na poziomie gminy, [w:] Zarządzanie kryzysowe w administracji, red. R. Częścik, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel, Warszawa - Dęblin 2014, s. 503-519. Współautor: G. Ostasz, A Gazda.

6. Obrona cywilna w systemie obronnym państwa, Zeszyty Naukowe MMR, 21(2/2014), s. 63-72.

7. NATO Logistics System – Example of the Polish Armed Forces, Mechanics and Materials, Logistics Development Vol. 708 (2015), Switzerland, s 26-32. Współautor: A. Gazda.

8. Ochrona informacji niejawnych jako element bezpieczeństwa państwa, Zeszyty Naukowe WSIZiA 1(30)2015, s. 109-124. Współautor: A. Gazda

9. Zagrożenia bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych, [w:] Współczesne zagrożenia cyberterrorystyczne i bioterrorystyczne a bezpieczeństwo narodowe polski, red. P. Bogdalski, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel, Warszawa - Dęblin 2015, s. 269-283. Współautor: W. Krztoń.

10. Ochrona informacji niejawnych na poziomie gminy, [w:] Współczesne problemy bezpieczeństwa i marketingu, red. J. Kuck, Katowice 2015, s. 201-212.Współautor: W. Krztoń.

11. Operacje pokojowe Unii Europejskiej na przykładzie EUMM Gruzja, Zeszyty Naukowe WSIZiA 2(31)2015, s. 235-246. Współautor G. Ostasz.

12. Participation of the Polish Army in the United Nations mission in the region of the Golan Heights - United Nations Disengagement Observer Force, Zeszyty Naukowe HSS, 22 (1/2015), s. 141-155.

13. Place and role of quality in corpopate strategy in the defence and arms industry, Zeszyty Naukowe WSIZiA 4(33)2015, s. 68-80. Współautor A. Gazda.

14. Wsparcie procesu zamawiania przez nowoczesny system informatyczny, Czasopismo Logistyka 6/2015, s. 357-363. Współautor: N. Życzyński.

15. Planowanie użycia transportu lotniczego do zaopatrywania i ewakuacji w wojsku polskim po drugiej wojnie światowej, [w] Współczesne problemy logistyki lotnictwa. Teoria i praktyka, red. D. Ungiert, Dęblin 2015, s. 338-350. Współautor A. Gazda.

16. Operacje pokojowe NATO, Zeszyty Naukowe MMR, 22 (3/2015), s. 159-170.

17. 9. Dywizja Piechoty w latach 1944-1962, [w] Z dziejów Polski południowo wschodniej 1944/45-1990. Wybrane aspekty, red. M. Romański, Rzeszów 2016, s. 89-128.

18. Conditions in respect of logistical support peacekeeping missions [w] CLC'2015 : Carpathian Logistics Congress : November 4\textsuperscript{th} – 6\textsuperscript{th} 2015, Jesenik, Czech Republic : proceedings of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2015. - ISBN: 978-80-87294-61-1. - S. 17, s. 425-431. Współautor A. Gazda.

19. Zabezpieczenie logistyczne jednostek wojskowych realizujących zadania w misjach pokojowych, Zeszyty Naukowe WSIZiA 3(36)2016, s. 50-60. Współautor A. Gazda.

20. Zasady kompletowania wojsk od starożytności do XIX wieku – zarys, Zeszyty Naukowe HSS, vol. XXI, 23 (3/2016), s. 115-122.

21. Military economic branches in the logistic military system - historical approach, [w:] CLC 2016: Carpathian Logistics Congress ‐ Congress Proceedings / Feliks Jerzy (red.), 2016, TANGER Ltd., Ostrava, ISBN 978-80-87294-76-5, s. 663-668. Wspólautor A. Gazda, N. Życzyński.

22. Ćwiczenia obronne podsystemu niemilitarnego na poziomie gminy (w druku).

23. An implementation of the HACCP system in military units in 2004, Zeszyty Naukowe HSS, vol. XXI, 23. (4/2016), s. 213-220.

24. Zarządzanie kryzysowe elementem bezpieczeństwa społeczności lokalnych [w] Zagrożenia na stanowiskach pracy - wybrane zagadnienia, red. G. Ostasz, A. Pacana, Rzeszów 2017. , s. 103-114. Współautor G. Ostasz, A. Pacana

25. Zaktualizowane podejście do metodyki wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy [w] Zagrożenia na stanowiskach pracy - wybrane zagadnienia, red. G. Ostasz, A. Pacana, Rzeszów 2017. , s. 115-126. Współautor G. Ostasz, A. Pacana

26. Improvement of the audit process of health and safety management system with an application of FMEA method, The Business and Management Review, Volume 8 Number 4, 2017, s. 246-253. Współautor G. Ostasz, A. Pacana

27. Support the logistics process through information system, [w:] CLC 2017: Carpathian Logistics Congress ‐ Congress Proceedings, Martin Straka (red),  2017, TANGER Ltd., Ostrava, ISBN 978‐80‐87294‐80‐2, s. 288-293. Wspólautor A. Gazda, N. Życzyński.

28. Racjonalne gospodarowanie – scentralizowane przewozy wojskowe, Zeszyty Naukowe HSS, vol. XXII, 24. (3/2017), s. 227-234.

29. Koncepcja scentralizowanych zakupów produktów spożywczych w 2004 roku, Zeszyty Naukowe WSIZiA 2 (39) 2017, s. 60-70.

30. Planowanie i ogólne zasady przygotowania stanowiska kierowania na poziomie gminy, Zeszyty Naukowe WSIZiA 3 (40) 2017.

31. Planowanie zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe WSIZiA 4 (41) 2017.

32. An improvement of inter-branch communication in the process of explaining the discrepancies in deliveries. Współautor N. Życzyński, G. Ostasz - indeksowane na WoS

33. Evalution of factors influencing the performance of labor machine-building enterprises of mining industry. Indeksowane SCOPUS (http://nvngu.in.ua/index.php/en/archive/on-the-issues/1548-2018/contents-1-2018/economy-and-management/4289-evaluation-of-factors-influencing-labour-performance-of-machine-building-enterprises-in-mining-industry).

34. Logistics – science of present - day and future, MMR 2018 (w druku). Współautor D. Malindzak, A. Gazda.

35. Rzeszów Garrison of the Home Army in the plans to restore the Armed Forces,, HSS, vol. XXIII, 25 (1/2018), s. 101-111, Współautor G. Ostasz.

36. Increasing the efficiency of the inventory process in the retail network. International Scientific Conference Pula 2018 (w druku). Współautor N. Życzyński.(http://www.csr-pub.eu/files/PROCEEDINGS%20OF%20ABSTRACT.pdf)

37. Logistics management in crisis situations, e-Journal VFU, Issue 11 – 2018, s. 1-13. ISSN 1313-7514, Współautor N. Życzyński, I. Britchenko. (https://ejournal.vfu.bg/en/administrationandmanagment.html).

38. Higher education as a factor of socio-economic performance and development, JOURNAL OF INTERNATIONAL STUDIES Vol. 11, No 4, 2018, s. 326-340. Indeksowane SCOPUS (https://www.jois.eu/index.php?486,en_higher-education-as-a-factor-of-socio-economic-performance-and-development)

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję