Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

red. Tadeusz Olejarz

ORCID iD https://orcid.org/0000-0001-7940-3248

Autorstwo monografii

 • Olejarz T., Planowanie zabezpieczenia logistycznego Wojska Polskiego w latach 60. i 70. XX wieku z uwzględnieniem transportu powietrznego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2016.
 • Olejarz T., Funkcjonowanie gospodarki żywnościowej Wojska Polskiego w latach 70 i 80 XX wieku – wybrane aspekty, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2017.
 • Olejarz T., Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia powodzi - aspekt praktyczny, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2017.
 • Olejarz T., Zarządzanie kwatermistrzowskie a logistyczne. Wybrane problemy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2022.

Rozdziały w monografii

 • Olejarz T., Ostasz G., Pacana A., Zarządzanie kryzysowe elementem bezpieczeństwa społeczności lokalnych [w:] Zagrożenia na stanowiskach pracy - wybrane zagadnienia, red. G. Ostasz, A. Pacana, Rzeszów 2017, s. 103-114.
 • Olejarz T., 9. Dywizja Piechoty w latach 1944-1962, [w:] Z dziejów Polski południowo wschodniej 1944/45-1990. Wybrane aspekty, red. M. Romański, Rzeszów 2016, s. 89-128.
 • Olejarz T., Krztoń W., Ochrona informacji niejawnych na poziomie gminy, [w:] Współczesne problemy bezpieczeństwa i marketingu, red. J. Kuck, Katowice 2015, s. 201-212.
 • Olejarz T., Gazda A., Planowanie użycia transportu lotniczego do zaopatrywania i ewakuacji w wojsku polskim po drugiej wojnie światowej, [w:] Współczesne problemy logistyki lotnictwa. Teoria i praktyka, red. D. Ungiert, Dęblin 2015, s. 338-350.
 • Olejarz T., Krztoń W., Zagrożenia bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych, [w:] Współczesne zagrożenia cyberterrorystyczne i bioterrorystyczne a bezpieczeństwo narodowe Polski, red. P. Bogdalski, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel, Warszawa - Dęblin 2015, s. 269-283.
 • Olejarz T., Ostasz G., Gazda A., Komunikacja w zarządzaniu kryzysowym na poziomie gminy, [w:] Zarządzanie kryzysowe w administracji, red. R. Częścik, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel, Warszawa - Dęblin 2014, s. 503-519.
 • Olejarz T., Ostasz G., Pacana A., Zaktualizowane podejście do metodyki wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy [w:] Zagrożenia na stanowiskach pracy - wybrane zagadnienia, red. G. Ostasz, A. Pacana, Rzeszów 2017, s. 115-126.
 • Olejarz T., Ćwiczenia obronne podsystemu niemilitarnego na poziomie gminy [w:] W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia, t. 2, red. A Kurkiewicz, J. Farysej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Poznań 2017 r., s. 241-254.
 • Olejarz T., Od kwatermistrzostwa do logistyki na przykładzie 9. Dywizji [w:] red. Ostasz G. Olejarz T., Zatwarnicka-Madura B., Społeczne, ekonomiczne i organizacyjne dylematy współczesnego zarządzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021, s. 311-324.

Redakcja monografii

 • Olejarz T., Lorek M., Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2018.
 • Olejarz T., Puacz-Olszewska J., Współczesne problemy ekonomii, zarządzania i bezpieczeństwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2018.
 • Olejarz T., Wybrane zagadnienia funkcjonowania logistyki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2020.

 • Olejarz T., Życzyński N., Wyzwania logistyki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021.

 • Ostasz G. Olejarz T., Zatwarnicka-Madura B., Społeczne, ekonomiczne i organizacyjne dylematy współczesnego zarządzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021.

Artykuły naukowe

 • Olejarz T., Obrona cywilna w systemie obronnym państwa, Zeszyty Naukowe MMR, 21(2/2014), s. 63-72.
 • Olejarz T., Gazda A., NATO Logistics System – Example of the Polish Armed Forces, Mechanics and Materials, Logistics Development Vol. 708 (2015), Switzerland, s 26-32.
 • Olejarz T., Gazda A., Ochrona informacji niejawnych jako element bezpieczeństwa państwa, Zeszyty Naukowe WSIZiA 1(30)2015, s. 109-124.
 • Olejarz T., Ostasz G., Operacje pokojowe Unii Europejskiej na przykładzie EUMM Gruzja, Zeszyty Naukowe WSIZiA 2(31)2015, s. 235-246.
 • Olejarz T., Participation of the Polish Army in the United Nations mission in the region of the Golan Heights - United Nations Disengagement Observer Force, Zeszyty Naukowe HSS, 22 (1/2015), s. 141-155.
 • Olejarz T., Gazda A., Place and role of quality in corpopate strategy in the defence and arms industry, Zeszyty Naukowe WSIZiA 4(33)2015, s. 68-80.
 • Olejarz T., Życzyński N., Wsparcie procesu zamawiania przez nowoczesny system informatyczny, Czasopismo Logistyka 6/2015, s. 357-363.
 • Olejarz T., Operacje pokojowe NATO, Zeszyty Naukowe MMR, 22 (3/2015), s. 159-170.
 • Olejarz T., Gazda A., Conditions in respect of logistical support peacekeeping missions [w:] CLC'2015 : Carpathian Logistics Congress: November 4\textsuperscript{th} – 6\textsuperscript{th} 2015, Jesenik, Czech Republic : proceedings of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. - Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2015. - ISBN: 978-80-87294-61-1. - S. 17, s. 425-431. Web of Science
 • Olejarz T., Gazda A., Zabezpieczenie logistyczne jednostek wojskowych realizujących zadania w misjach pokojowych, Zeszyty Naukowe WSIZiA 3(36)2016, s. 50-60.
 • Olejarz T., Zasady kompletowania wojsk od starożytności do XIX wieku – zarys, Zeszyty Naukowe HSS, vol. XXI, 23 (3/2016), s. 115-122.
 • Olejarz T., An implementation of the HACCP system in military units in 2004, Zeszyty Naukowe HSS, vol. XXI, 23. (4/2016), s. 213-220.
 • Olejarz T., Ostasz G., Pacana A., Improvement of the audit process of health and safety management system with an application of FMEA method, The Business and Management Review, Volume 8 Number 4, 2017, s. 246-253. (New York).
 • Olejarz T., Racjonalne gospodarowanie – scentralizowane przewozy wojskowe, Zeszyty Naukowe HSS, vol. XXII, 24. (3/2017), s. 227-234.
 • Olejarz , Koncepcja scentralizowanych zakupów produktów spożywczych w 2004 roku, Zeszyty Naukowe WSIZiA 2 (39) 2017, s. 60-70.
 • Olejarz T., Planowanie i ogólne zasady przygotowania stanowiska kierowania na poziomie gminy, Zeszyty Naukowe WSIZiA 3 (40) 2017.
 • Olejarz T., Planowanie zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe WSIZiA 4 (41) 2017.
 • Olejarz T., Życzyński N., Ostasz G., An improvement of inter-branch communication in the process of explaining the discrepancies in deliveries. The 5th European Interdisciplinary Forum 2017 (EIF 2017), s. 137-146.
 • Olejarz , Malindžák D., Logistyka w zarządzaniu kryzysowym, Przeglądu Nauk o Obronności Nr 4/2017, s. 137-147.
 • Olejarz T., Gazda A., Życzyński N., .Military economic branches in the logistic military system – historical approach, [w:] CLC 2016: Carpathian Logistics Congress Congress Proceedings / Feliks Jerzy (red.), 2016, TANGER Ltd., Ostrava, ISBN 978-80-87294-76-5, s. 663-668. Web of Science.
 • Olejarz T., Gazda A., Życzyński N., Support the logistics process through information system, [w:] CLC 2017: Carpathian Logistics Congress ‐ Congress Proceedings, Martin Straka (red), 2017, TANGER Ltd., Ostrava, ISBN 978‐80‐87294‐80‐2, s. 288-293. (w indeksacji Web of Science)
 • Olejarz T., Nitsenko, O. Chukurna, M. Mykhailova, Evalution of factors influencing the performance of labor machine-building enterprises of mining industry. SCOPUS (http://nvngu.in.ua/index.php/en/archive/on-the-issues/1548-2018/contents-1-2018/economy-and-management/4289-evaluation-of-factors-influencing-labour-performance-of-machine-building-enterprises-in-mining-industry).
 • Olejarz T., Malindžák D, Gazda A.. Logistics – science of present - day and future, MMR, XXIII, 25 (2/2018), s. 37-49.
 • Olejarz T., Ostasz G., Rzeszów Garrison of the Home Army in the plans to restore the Armed Forces,, HSS, vol. XXIII, 25 (1/2018), s. 101-111.
 • Olejarz T., Ostasz G., Życzyński N., Increasing the efficiency of the inventory process in the retail network. International Scientific Conference Pula 2018 (w druku). (http://www.csr-pub.eu/files/PROCEEDINGS%20OF%20ABSTRACT.pdf)
 • Olejarz T., Życzyński N,, Britchenko I., Logistics management in crisis situations, e-Journal VFU, Issue 11 – 2018, s. 1-13. ISSN 1313-7514, (https://ejournal.vfu.bg/en/administrationandmanagment.html).
 • Olejarz T., Volchik V., Oganesyan A., Higher education as a factor of socio-economic performance and development, JOURNAL OF INTERNATIONAL STUDIES Vol. 11, No 4, 2018, s. 326-340. Indeksowane SCOPUS (https://www.jois.eu/index.php?486,en_higher-education-as-a-factor-of-socio-economic-performance-and-development).
 • Olejarz T., Życzyński N., Strategy of expanding the range of goods based on the prices of competitors in the retail network, CLC 2018: Carpathian Logistics Congress Congress Proceedings TANGER Ltd., Keltickova 62, 710 00 Ostrava, Czech Republic, EU, ISBN 978-80-87294-88-8 (w indeksacji Web of Science).
 • Olejarz , Życzyński N, Leading Approaches to Increasing the Efficiency of the Inventory Process in the Retail Network. [w:] Strielkowski, W., Sustainable Leadership for Entrepreneurs and Academics, Springer Nature Switzerland AG, 2019.
 • Olejarz T., Tkhoruk Y., Kucher O., Holotiuk M., Krystopchuk M., Tson O., Modeling of assessment of reliability transport systems, ICCPT 2019: Current Problems of Transport: Proceedings of the 1st International Scientific Conference, May 28-29, 2019, Ternopil, Ukraine, s. 204-222. Web of Science, https://iccpt.tntu.edu.ua/wp content/uploads/2019/05/Proceedings_ICCPT2019.pdf
 • Olejarz T., Brychko, Polách J., Kuzmenko O., Trust cycle of the finance sector and its determinants: the case of Ukraine, Journal of International Studies, Vol. 12, No 4, 2019, s. 300-324.
 • Olejarz, Ivanova A.S., Holionko N.G., Tverdushka T.B., Yakymchuk A.Y., The strategic management in terms of an enterprise’s technological development, Journal of Competitiveness 2019/4, s. 40-56. Web of Science
 • Olejarz T., Ivanova S., Holionko N.G., Tverdushka T.B., Yakymchuk A.Y., Strategic management of enterprise’s technological development, Journal of Competitiveness – przyjęty do druku na 2020 r.
 • Dudchenko V., Goncharenko T., Didenko O., Olejarz T. (2000), Banking regulation in ensuring bank's efficiency: Looking through different forms of ownership, Journal of International Studies, 13(1) 70 pkt. Olejarz – indexed in: SCOPUS

 • Vysochyna A., Stoyanets N., Mentel G., Olejarz T., (2020), Environmental Determinants of a Country's Food Security in Short-Term and Long-Term Perspectives, Sustainability, 12(10), 4090; [Impact Factor], indexed in: SCOPUS, Web of Science, JCR.

 •  Siwiec D., Pacana A., Olejarz T., (2022) Method of qualitative-environmental choice of devices converting
  green energy, Energies.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję