Publikacje

red. Tadeusz Olejarz

ORCID iD https://orcid.org/0000-0001-7940-3248

Autorstwo monografii

 1. Olejarz T., Planowanie zabezpieczenia logistycznego Wojska Polskiego w latach 60. i 70. XX wieku z uwzględnieniem transportu powietrznego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2016, stron 164.
 2. Olejarz T., Funkcjonowanie gospodarki żywnościowej Wojska Polskiego w latach 70 i 80 XX wieku – wybrane aspekty, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2017, stron 150.
 3. Olejarz T., Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia powodzi - aspekt praktyczny, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2017, stron 173.

Rozdziały w monografii

 1. Olejarz T., Ostasz G., Pacana A., Zarządzanie kryzysowe elementem bezpieczeństwa społeczności lokalnych [w:] Zagrożenia na stanowiskach pracy - wybrane zagadnienia, red. G. Ostasz, A. Pacana, Rzeszów 2017, s. 103-114.
 2. Olejarz T., 9. Dywizja Piechoty w latach 1944-1962, [w:] Z dziejów Polski południowo wschodniej 1944/45-1990. Wybrane aspekty, red. M. Romański, Rzeszów 2016, s. 89-128.
 3. Olejarz T., Krztoń W., Ochrona informacji niejawnych na poziomie gminy, [w:] Współczesne problemy bezpieczeństwa i marketingu, red. J. Kuck, Katowice 2015, s. 201-212.
 4. Olejarz T., Gazda A., Planowanie użycia transportu lotniczego do zaopatrywania i ewakuacji w wojsku polskim po drugiej wojnie światowej, [w:] Współczesne problemy logistyki lotnictwa. Teoria i praktyka, red. D. Ungiert, Dęblin 2015, s. 338-350.
 5. Olejarz T., Krztoń W., Zagrożenia bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych, [w:] Współczesne zagrożenia cyberterrorystyczne i bioterrorystyczne a bezpieczeństwo narodowe Polski, red. P. Bogdalski, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel, Warszawa - Dęblin 2015, s. 269-283.
 6. Olejarz T., Ostasz G., Gazda A., Komunikacja w zarządzaniu kryzysowym na poziomie gminy, [w:] Zarządzanie kryzysowe w administracji, red. R. Częścik, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel, Warszawa - Dęblin 2014, s. 503-519.
 7. Olejarz T., Ostasz G., Pacana A., Zaktualizowane podejście do metodyki wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy [w:] Zagrożenia na stanowiskach pracy - wybrane zagadnienia, red. G. Ostasz, A. Pacana, Rzeszów 2017, s. 115-126.
 8. Olejarz T., Ćwiczenia obronne podsystemu niemilitarnego na poziomie gminy [w:] W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia, t. 2, red. A Kurkiewicz, J. Farysej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Poznań 2017 r., s. 241-254.

Redakcja monografii

 1. Olejarz T., Lorek M., Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2018.
 2. Olejarz T., Puacz-Olszewska J., Współczesne problemy ekonomii, zarządzania i bezpieczeństwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2018.
 3. Olejarz T., Wybrane zagadnienia funkcjonowania logistyki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2020.

Artykuły naukowe

 1. Olejarz T., Obrona cywilna w systemie obronnym państwa, Zeszyty Naukowe MMR, 21(2/2014), s. 63-72.
 2. Olejarz T., Gazda A., NATO Logistics System – Example of the Polish Armed Forces, Mechanics and Materials, Logistics Development Vol. 708 (2015), Switzerland, s 26-32.
 3. Olejarz T., Gazda A., Ochrona informacji niejawnych jako element bezpieczeństwa państwa, Zeszyty Naukowe WSIZiA 1(30)2015, s. 109-124.
 4. Olejarz T., Ostasz G., Operacje pokojowe Unii Europejskiej na przykładzie EUMM Gruzja, Zeszyty Naukowe WSIZiA 2(31)2015, s. 235-246.
 5. Olejarz T., Participation of the Polish Army in the United Nations mission in the region of the Golan Heights - United Nations Disengagement Observer Force, Zeszyty Naukowe HSS, 22 (1/2015), s. 141-155.
 6. Olejarz T., Gazda A., Place and role of quality in corpopate strategy in the defence and arms industry, Zeszyty Naukowe WSIZiA 4(33)2015, s. 68-80.
 7. Olejarz T., Życzyński N., Wsparcie procesu zamawiania przez nowoczesny system informatyczny, Czasopismo Logistyka 6/2015, s. 357-363.
 8. Olejarz T., Operacje pokojowe NATO, Zeszyty Naukowe MMR, 22 (3/2015), s. 159-170.
 9. Olejarz T., Gazda A., Conditions in respect of logistical support peacekeeping missions [w:] CLC'2015 : Carpathian Logistics Congress: November 4\textsuperscript{th} – 6\textsuperscript{th} 2015, Jesenik, Czech Republic : proceedings of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. - Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2015. - ISBN: 978-80-87294-61-1. - S. 17, s. 425-431. Web of Science
 10. Olejarz T., Gazda A., Zabezpieczenie logistyczne jednostek wojskowych realizujących zadania w misjach pokojowych, Zeszyty Naukowe WSIZiA 3(36)2016, s. 50-60.
 11. Olejarz T., Zasady kompletowania wojsk od starożytności do XIX wieku – zarys, Zeszyty Naukowe HSS, vol. XXI, 23 (3/2016), s. 115-122.
 12. Olejarz T., An implementation of the HACCP system in military units in 2004, Zeszyty Naukowe HSS, vol. XXI, 23. (4/2016), s. 213-220.
 13. Olejarz T., Ostasz G., Pacana A., Improvement of the audit process of health and safety management system with an application of FMEA method, The Business and Management Review, Volume 8 Number 4, 2017, s. 246-253. (New York).
 14. Olejarz T., Racjonalne gospodarowanie – scentralizowane przewozy wojskowe, Zeszyty Naukowe HSS, vol. XXII, 24. (3/2017), s. 227-234.
 15. Olejarz , Koncepcja scentralizowanych zakupów produktów spożywczych w 2004 roku, Zeszyty Naukowe WSIZiA 2 (39) 2017, s. 60-70.
 16. Olejarz T., Planowanie i ogólne zasady przygotowania stanowiska kierowania na poziomie gminy, Zeszyty Naukowe WSIZiA 3 (40) 2017.
 17. Olejarz T., Planowanie zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe WSIZiA 4 (41) 2017.
 18. Olejarz T., Życzyński N., Ostasz G., An improvement of inter-branch communication in the process of explaining the discrepancies in deliveries. The 5th European Interdisciplinary Forum 2017 (EIF 2017), s. 137-146.
 19. Olejarz , Malindžák D., Logistyka w zarządzaniu kryzysowym, Przeglądu Nauk o Obronności Nr 4/2017, s. 137-147.
 20. Olejarz T., Gazda A., Życzyński N., .Military economic branches in the logistic military system – historical approach, [w:] CLC 2016: Carpathian Logistics Congress Congress Proceedings / Feliks Jerzy (red.), 2016, TANGER Ltd., Ostrava, ISBN 978-80-87294-76-5, s. 663-668. Web of Science.
 21. Olejarz T., Gazda A., Życzyński N., Support the logistics process through information system, [w:] CLC 2017: Carpathian Logistics Congress ‐ Congress Proceedings, Martin Straka (red), 2017, TANGER Ltd., Ostrava, ISBN 978‐80‐87294‐80‐2, s. 288-293. (w indeksacji Web of Science)
 22. Olejarz T., Nitsenko, O. Chukurna, M. Mykhailova, Evalution of factors influencing the performance of labor machine-building enterprises of mining industry. SCOPUS (http://nvngu.in.ua/index.php/en/archive/on-the-issues/1548-2018/contents-1-2018/economy-and-management/4289-evaluation-of-factors-influencing-labour-performance-of-machine-building-enterprises-in-mining-industry).
 23. Olejarz T., Malindžák D, Gazda A.. Logistics – science of present - day and future, MMR, XXIII, 25 (2/2018), s. 37-49.
 24. Olejarz T., Ostasz G., Rzeszów Garrison of the Home Army in the plans to restore the Armed Forces,, HSS, vol. XXIII, 25 (1/2018), s. 101-111.
 25. Olejarz T., Ostasz G., Życzyński N., Increasing the efficiency of the inventory process in the retail network. International Scientific Conference Pula 2018 (w druku). (http://www.csr-pub.eu/files/PROCEEDINGS%20OF%20ABSTRACT.pdf)
 26. Olejarz T., Życzyński N,, Britchenko I., Logistics management in crisis situations, e-Journal VFU, Issue 11 – 2018, s. 1-13. ISSN 1313-7514, (https://ejournal.vfu.bg/en/administrationandmanagment.html).
 27. Olejarz T., Volchik V., Oganesyan A., Higher education as a factor of socio-economic performance and development, JOURNAL OF INTERNATIONAL STUDIES Vol. 11, No 4, 2018, s. 326-340. Indeksowane SCOPUS (https://www.jois.eu/index.php?486,en_higher-education-as-a-factor-of-socio-economic-performance-and-development).
 28. Olejarz T., Życzyński N., Strategy of expanding the range of goods based on the prices of competitors in the retail network, CLC 2018: Carpathian Logistics Congress Congress Proceedings TANGER Ltd., Keltickova 62, 710 00 Ostrava, Czech Republic, EU, ISBN 978-80-87294-88-8 (w indeksacji Web of Science).
 29. Olejarz , Życzyński N, Leading Approaches to Increasing the Efficiency of the Inventory Process in the Retail Network. [w:] Strielkowski, W., Sustainable Leadership for Entrepreneurs and Academics, Springer Nature Switzerland AG, 2019.
 30. Olejarz T., Tkhoruk Y., Kucher O., Holotiuk M., Krystopchuk M., Tson O., Modeling of assessment of reliability transport systems, ICCPT 2019: Current Problems of Transport: Proceedings of the 1st International Scientific Conference, May 28-29, 2019, Ternopil, Ukraine, s. 204-222. Web of Science, https://iccpt.tntu.edu.ua/wp content/uploads/2019/05/Proceedings_ICCPT2019.pdf
 31. Olejarz T., Brychko, Polách J., Kuzmenko O., Trust cycle of the finance sector and its determinants: the case of Ukraine, Journal of International Studies, Vol. 12, No 4, 2019, s. 300-324.
 32. Olejarz, Ivanova A.S., Holionko N.G., Tverdushka T.B., Yakymchuk A.Y., The strategic management in terms of an enterprise’s technological development, Journal of Competitiveness 2019/4, s. 40-56. Web of Science
 33. Olejarz T., Ivanova S., Holionko N.G., Tverdushka T.B., Yakymchuk A.Y., Strategic management of enterprise’s technological development, Journal of Competitiveness – przyjęty do druku na 2020 r.
 34. Dudchenko V., Goncharenko T., Didenko O., Olejarz T. (2000), Banking regulation in ensuring bank's efficiency: Looking through different forms of ownership, Journal of International Studies, 13(1) 70 pkt. Olejarz – indexed in: SCOPUS

 35. Vysochyna A., Stoyanets N., Mentel G., Olejarz T., (2020), Environmental Determinants of a Country's Food Security in Short-Term and Long-Term Perspectives, Sustainability, 12(10), 4090; [Impact Factor], indexed in: SCOPUS, Web of Science, JCR.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję